Vågbrytaren styrelse

Ordinarie ledamöter

Gabriella Ahlgren (ordf.)
Sonny Löfgren
Bengt Håkansson
Gunilla Ladberg
Jan Lindholm
Inger Lundh
Nigel Wells

Ersättare
Bertil Lindberg
Susanne Richert Ahlgren
Hans Sternlycke
Torkel Atterbom
Klas Bryngelsson
Thomas Lundström
Gunilla Pihl
Markus Tibblinh                                                                                           April 2017


Stadgar
föreningen Vågbrytaren 

§ 1

Föreningens namn är: Vågbrytaren - riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning.

§ 2 Föreningens ändamål är att verka för att all elektromagnetisk strålning skall anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenhet för någons hälsa eller för miljön som helhet.
§ 3 Medlemsskap står öppet för enskilda personer som stöder föreningens ändamål samt för organisationer som styrelsen väljer in. Ändamålsparagrafen och denna paragraf får ej ändras.
§ 4 Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.
§ 5 Årsstämma hålles senast i april (vecka 17).
Extra stämma hålles om en femtedel av medlemmarna så begär.
Stämman är beslutsmässig om alla medlemmar har kallats minst två veckor i förväg och minst fem medlemmar är närvarande.
Skriftliga förslag från medlemmarna till stämman skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före stämman.
Vid stämman har varje enskild medlem en röst och varje invald organisation två ombud med varsin röst.

På stämman skall följande frågor behandlas:
- Stämmans öppnande.
- Val av stämmoordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare.
- Kallelsen godkännes eller stämman avlyses.
- Dagordningen fastställes.
- Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
- Revisionsberättelse.
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
- Val av styrelse för ett år.
- Val av andra företrädare.
- Val av revisor(er).
- Val av valberedning.
- Förslag från styrelsen.
- Skriftliga förslag från medlemmarna.
- Verksamhetsplan och budget. Fastställande av medlemsavgift.
- Övriga frågor.
- Stämman avslutas.
§ 6 Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, varav en ordförande och en kassör, samt ersättare. Styrelsen är beslutsmässig  när den kallats minst en vecka i förväg samt minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande eller har lämnat skriftlig fullmakt.
§ 7 Stadgeändring. För att ändra stadgarna krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet på två stämmor i följd, varav minst en är årsstämma.
§ 8

Uteslutning. Medlem som motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas av styrelsen. Uteslutning kan överklagas till stämman.

§ 9 Upplösning. Föreningen upplöses om styrelsen så föreslagit och årsstämman beslutar detsamma med 4/5 majoritet. Vid föreningens upplösning beslutar stämman vilken verksamhet – i Vågbrytarens anda – som tillgångarna skall tillfalla.
I kallelsen till årsstämman skall framgå att mötet ska handla om föreningens upplösning.

April 2012

Vågbrytarens startsida