Till Vågbrytarens startsida

Vågbrytaren (www.vagbrytaren.org) är ytterst tacksam mot professor Bertil Persson för det omfattande material han här ställer till förfogande, material som används vid bl.a. de föredrag han håller.


 

Följande korta utdrag är hämtat från Lunds universitets hemsida: 

.....Bertil Perssons pionjärinsatser inom magnetkameratekniken (MR), som påbörjades med forskarkontakter i bl.a. USA och Skottland, ledde till att den första experimentella MR-kameran i Sverige byggdes på radiofysikinstitutionen i Lund 1982-1983.

Bertil Persson är professor i medicinsk radiofysik sedan 1980. Bertil blev medicine hedersdoktor 2004 och professor emeritus i oktober 2005. Under mer än tjugo år (1980-2003) var han verksamhetschef för Radiofysik på Universitetssjukhuset i Lund. Under dessa år har Bertil Persson tillsammans med sina medarbetare byggt upp en bred radiofysikalisk forskningsverksamhet inom områden som medicinsk bildteknik (framförallt magnetkamerateknik, MR, och nukleärmedicin inkluderande positronemissionstomografi, PET), radioekologi, hypertermi samt biologiska effekter av icke-joniserande strålning.
..... Bertils framsynthet inom MR-området återspeglas i det faktum att MR-kameror under de senaste två decennierna blivit ett allt vanligare och allt viktigare inslag inom den medicinska bilddiagnostiken – idag räknar vi med tiotusentals MR-kameror på världens sjukhus och långt över hundra i Sverige.
.....Idag är Bertil Persson som emeritus aktiv inom projekt som inbegriper neurokirurgi där han, tillsammans med professor Leif G Salford, utvecklar nya metoder för att bota hjärntumörer. Bland annat är mobiltelefonens inverkan på hjärnan ett viktigt forskningsområde.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strålande miljö då (1967)
Liber Läromedel Malmö ISBN 91-40-03708-8


Strålande miljö nu!

Bertil RR Persson
Fil Dr, Med Dr h.c.; Professor i medicinsk strålningsfysik

 

          
Efter mer än 40 års strålande forskning
Lund hösten 2006

       

 


 

 

 

 

 

I oktober 1974 publicerade jag tillsammans med min företrädare framlidne professorn i radiofysik Kurt Lidén och min kollega Sören Mattsson numera radiofysikprofessor i Malmö, en bok med titeln ”Strålande Miljö”. Den handlade framförallt om den joniserande strålningen och radioaktiva ämnen i miljön. Kärnkraften och dess radioaktiva avfall lämnades stort utrymme medan olycksrisken då för 40 år sedan ansågs obefintlig. Men så kom Harrisburg, Tjernobyl och incidenten i Forsmark. Ett nyvaknat intresse för den joniserande strålningen i miljön skulle motivera en nyutgåva och uppdatering av ”Strålande miljö”. Men under de 40 år som förflutit sedan ”Strålande miljö (1967) ” har nya komponenter i strålningsmiljön tillkommit som kan bli ett än större hot mot vår framtida hälsa.

I presentationen ges en kortfattad uppdatering av joniserande strålning och radioaktiva ämnen i strålningsmiljö men framförallt kommer fokus vara inställt på den s.k. icke joniserande strålningen i vår miljö som utgör ett växande problem för vår hälsa. Den explosionsartade utbyggnaden av trådlös kommunikation skapar en helt ny strålningsmiljö i mikrovågsområdet som oroar befolkningen, medan ansvariga myndigheter kallsinnigt nonchalerar detta med hänvisning till att det endast är uppvärmningseffekten som är gränssättande. Under de senaste 30 åren har min forskning i huvudsak varit koncentrerad till medicinsk användning av mikrovågor och elektromagnetiska fält med beaktande av dess risker for personal och nytta för patienter. Icke minst har jag intresserat mig för hur man med stor framgång kombinerar joniserande strålning och elektromagnetiska fält för behandling av tumörsjukdomar.

Men även omfattande cellbiologiska och djurexperimentella studier har inneburit att jag fått en fått djup insikt i de icke termiska biologiska verkningarna av elektromagnetisk strålning.

Den icke joniserande strålningen i miljön utgör en komplex sammansättning av elektromagnetisk strålning i olika frekvensband som genom olika växelverkans mekanismer ger upphov till olika biologiska effekter. All strålning är bärare av energi!! Då vi exponeras för strålning överförs den absorberade energin till molekylära biologiska system vilka reagerar på helt olika sätt beroende på strålningens frekvens. Strålningens frekvens eller våglängd är avgörande för vilken biologisk effekt som uppträder. I det lågfrekventa området kan frekvensen vara i resonans med de elektrokemiska processor som normalt sker i kroppens egna elektromagnetiska system. I mikrovågsområdet påverkas cellmembraners och arvsmassans (DNA/RNA) egenskaper.

Vi är i själva verket en ytterst komplicerad elektronisk manick som inte ens den mest sofistikerade dator eller mobiltelefon kan tävla med. Naturligtvis kan vi liksom känslig elektronik registrera påverkan av svag elektromagnetisk strålning, men kroppen kan också effektivt filtrera bort ovidkommande signaler. Det finns dock en gräns för vad systemet kan klara av och vissa individer upplever att de registrerade elektromagnetiska signalerna skapar ohälsa. Att man hos ansvariga myndigheter och marknaden inte vill förstå dessa molekylära fenomen, beror på att de i hög grad styrs av ekonomer och ingenjörer utan biomedicinsk och biomolekylär kompetens.

Jag vill med denna presentation informera alla intresserade och kanske väcka intresse hos de som ansvarar för vår strålningsmiljö och dess hälsoeffekter så att de kan bli mer ödmjuka inför livet som i själva verket är en sofistikerad elektromagnetisk process på molekylär nivå.

Lund hösten 2006
Bertil RR Persson, Fil dr, Med dr hc,
professor em i radioekologi och medicinsk strålningsfysik

 

 

 

 

 

 

Presentationen sådan den användes vid bl.a. ett föredrag i Kalmar hösten 2006

1
 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

  35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

63

 

64

 

65

 

66

 

67

 

68

 

69

 

70

 

71

 

72

 

73

 

74

 

75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

 

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

102

 

103

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

 

111

 

112

 

113

 

114

 

115

 

116

 

117

 

118

 

119

 

120

 

121

 

122

 

123

 

124

 

125

 

126

 

127

 

128

 

129

 

130

 

131

 

132

 

133

 

134