Tillbaka till Vågbrytarens hemsida

 


Vågbrytaren har blivit inbjuden till Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) för att ge synpunkter på myndighetens hemsida. Vi ser det som angeläget att öppet redovisa våra svar på deras frågor.  (24 feb 2010)
 

 

 

Vad tycker du om dagens webbplats?

Vi tycker att den är manipulativ, grovt osannfärdig och en skam för en myndighet i en s.k. öppen demokrati.

 

Vad letar du efter när du behöver den?

Från början letade vi efter korrekta uppgifter om forskning, mätresultat och hälsoeffekter. Eftersom vi  inte  funnit någonting av detta på hemsidan, söker vi numera information för att hålla oss uppdaterade om hur myndigheten försöker vilseleda allmänheten.

 

Hittar du vad du söker?

Korrekta uppgifter hittar vi sällan, men bevis på manipulation av sanningen och avsiktlig vilseledning finner vi hela tiden.

 

Saknar du något?

Vad kan bli bättre?

Ja, vi saknar en korrekt uppgift om att gränsvärdet bara skyddar mot akuta skador (orden "direkta skador"  är vilseledande), och att långtidseffekter inte beaktades när gränsvärdet sattes, helst med en länk till artikeln om gränsvärdet på ICNIRP:s hemsida.

 

Vi saknar en objektiv beskrivning av de diskussioner som förs internationellt i denna fråga. Exempelvis är begreppet ”allmänt accepterade gränsvärden” allvarligt vilseledande, eftersom flera länder har lägre gränsvärden eller diskuterar en sänkning. Dessutom förordar en lång rad forskarupprop generellt sänkta gränsvärden.

 

Vi saknar en redogörelse för de otaliga vittnesmål som finns om försämrad hälsa på grund av ökad strålning, bl.a. i närheten av basstationer. Visserligen finns det flera studier som visar en klar ökning av ohälsa nära basstationer, men även om de inte funnes borde SSM ha skyldighet att redovisa dessa vittnesmål.  Vetenskapen kan ju inte få svar på andra frågor än dem man ställer. Frågar man på fel sätt får man fel svar. Därför är det viktigt att inte bara beakta studier,  utan också själva verkligheten.

 

Vi saknar en korrekt beskrivning av den faktiska ökningen av mikrovågsstrålning i samhället. En ökning som vilken amatör som helst kan mäta. Vi saknar en korrekt redogörelse för de mätningar som SSM har gjort. Dessa har presenterats på ett gravt missvisande sätt.

 

Vi saknar en redogörelse för vilka industribindningar och andra jävsförhållanden som råder i SSM:s vetenskapliga råd. Det är kutym att lägga ut dylika redogörelser på hemsidan. Det gör man både på WHO:s och EU:s hemsidor.

 

Vi vill också att SSM klart deklarerar att det inte finns någon forskning som visar att handsfree reducerar hälsoriskerna med mobilstrålning. Det finns ingen certifiering av dylika produkter som visar om och i så fall hur mycket de reducerar strålningen.

 

Vi vill att SSM talar om det faktiska förhållandet att sladdlösa dect-telefoner strålar minst lika mycket som mobiler där det råder normal täckning, samt att basenheten faktiskt strålar dygnet runt, även när telefonen inte används. Vi anser att det är allvarligt vilseledande att, som SSM gör, jämföra medeleffekten på en dect-telefon med maximal sändarstyrka på mobilen.

 

Alla påståenden som SSM gör borde följas av en klar och tydlig redogörelse för exakt vilka forskningsrapporter man stöder sig på, vem som finansierat dem, vilka som gjort rapporten och vilka ekonomiska bindningar de har. Rimligtvis borde vi kunna kräva ett ojävigt vetenskapligt råd.

 

SSM skriver oftast ”Myndigheten bedömer...”. Vi vill ha en redogörelse för vilka personer som står för varje bedömning och som därför har ansvaret för ställningstagandet.

 

Vi saknar en korrekt redogörelse för den internationella vetenskapliga diskussion som pågår om mobilstrålningens hälsorisker. Det är allvarligt vilseledande att i alla rapporter utelämna större delen av den forskning som gjorts och majoriteten av de engagerade forskarna.

 

Vi reagerar mot att SSM ständigt återkommer till att strålning och magnetfält inte överskrider myndighetens gränsvärden och att det därför inte kan finnas några hälsorisker. Detta utan att redogöra för alla de otaliga forskningsrapporter och faktiska erfarenheter som visat allvarliga effekter långt under gränsvärdena.

 

Vi uppfattar hemsidan som synnerligen manipulativ och missvisande och skulle verkligen uppskatta om myndigheten skulle våga ändra sidan till en verkligt objektiv informationskälla, där medborgarna får ta del av alla infallsvinklar på problemet strålning, vare sig den är joniserande eller icke-joniserande. Då skulle det kunna uppstå en konstruktiv debatt om en komplex miljöproblematik, och kanske i slutändan en bra lösning. Att vilseleda befolkningen straffar sig i längden, eftersom verkligheten alltid hinner i kapp.

 

Tillbaka till Vågbrytarens hemsida