"Den skadliga verkan på hälsan drabbar oss alla"

En grupp läkare i Tyskland har undersökt och storligen förskräckts och varnat för de följder av mikrovågsstrålning som de funnit. Någon liknande undersökning har ännu inte gjorts i Sverige. Läkarna startade för några år sedan ett upprop, som stötts av mer än tusen läkare.
I ett långt brev till ministern för miljö-, hälso- och konsumentskydd skriver läkarna bl a:

"I 10 år har Ert departement fått information från läkare och drabbade personer i hela Bayern om insjuknanden i anslutning till sändarstationer (mobiltelefoni, rundradio, TV, mikrovågslänk).
.... Ända tills för två år sedan litade vi här i Franken på den officiella uppfattningen att ingen negativ påverkan på hälsan uppstod under gränsvärdet. Vi visste inte, att man inte hade genomfört någon vetenskaplig undersökning av de kringboendes hälsotillstånd vid en enda plats med mobilsändare i Tyskland.

.... Vi övervägde aldrig möjligheten att det var mikrovågsstrålning som under de senaste åren orsakat de många oklara sjukdomsbilderna och den snabba ökningen av tinnitus, psykiska problem, ADS-liknande störningar hos barn och vuxna, störningar i hjärtrytmen, högt blodtryck, huvudvärk, yrsel, depressioner, ångestanfall, reversibla Alzheimer-liknande störningar, sköldkörtelsjukdomar, diabetes, fibromyalgi, ledbesvär, panikattacker m.m. Samtidigt har mikrovågsexponeringen av befolkningen ökat kontinuerligt sedan 1992.

....Genom att vi saknat kunskap har vi under flera år ställt många felaktiga diagnoser.
Ingenjörer, IT-tekniker, biologer, och fysiker har inte den nödvändiga yrkeskompetensen för att förstå och utvärdera verkan på människors hälsa."
 

Nedan läkarnas brev i sin helhet (kan även laddas hem i utskriftsvänligt format, som pdf).

 

Ärzteinitiative Bamberger Appell
Dr. med. C. Waldmann-Selsam
Dr. med. M. Schrievers, Coburg
Dr. med. Dr. päd. I. Bittel, Lauf

96049 Bamberg
Karl-May-Str. 48
Tel 0951-12300
Fax 0951-2972506

7. Februar 2006

An den Staatsminister für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz
Dr. W. Schnappauf
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

nachr.: Betroffene
       Behörden
       Ärzte
 

Akuta hälsorisker för boende vid nedanstående basstationer för mobiltelefoni. Det krävs ett omedelbart ingripande av myndigheterna.

Bäste herr minister Dr. Schnappauf

I 10 år har Ert departement fått information från läkare och drabbade personer i hela Bayern om insjuknanden i anslutning till sändarstationer (mobiltelefoni, rundradio, TV, mikrovågslänk).

Ni har i mer än ett år känt till vår stora oro i detta sammanhang. I juli 2005 bad vi delstatens regeringschef Dr. E. Stoiber om hjälp. Situationen försämras från dag till dag. Igångsättningen av ytterligare sändare, även för 3G, gör livet odrägligt för alltfler människor.

Alltfler människor står inte längre ut hemma eller på arbetsplatsen. Över 400 förfrågningar och nödrop når oss varje vecka.

Den 24/12 2005 bad Herr Strodl från Kempten förtvivlat läkarinitiativet om råd. Sedan några dagar led han och hans familj av yrsel, illamående, koncentrationsstörningar, huvudvärk, oro, sömnstörningar, hjärtrusning, förhöjt blodtryck samt kände sig omtöcknade. På 450 m avstånd från bostaden och 250 m från mottagningen hade en 3G-sändare tagits i drift. Mottagningen och bostaden ligger inom en 20-graders sektor i antennens huvudstrålriktning. Efter två timmars vistelse i skogen gick besvären över.

Den 11/1 2006 besökte jag Herr Strodl och hans fru på hans mottagning och i deras bostad, intervjuade honom och genomförde mätningar. Även besökare hade under de senaste dagarna känt besvär i hans hus. Jag själv reagerade efter några minuter vid skrivbordet på mottagningen med en stark tryckkänsla i huvudet, försämrad tankeförmåga samt inre oro och jag kände mig omtöcknad. På andra våningen i bostadshuset fick jag en puls på 120 slag i minuten. Strålningsintensiteten var bara 1,3 µW/m².

Iakttagelsen att det uppstår mycket starka symtom, även på flera hundra meters avstånd vid mycket låga strålvärden, har gjorts av många patienter.

Ert departement känner till fru Weber i München, som också på grund av 3G sedan januari 2005, lider av följande symtom: Sömnlöshet, stickningar, susande huvudvärk som strålar ut i tänderna, dånande ljud i huvudet, tinnitus, värk i öronen, heta och smärtande rödsprängda ögon, synstörningar med kortvarig blindhet, brännande känsla i huden, rödfläckigt ansikte, störningar i hjärtrytmen, förhöjt blodtryck, andnöd, yrsel, total förvirring, talrubbningar, skrivsvårigheter samt inre darrningar.

Hon har besökt flera läkare som dock inte riktigt har kunnat hjälpa henne. Det enda som hjälper är att hon lämnar sitt hus. Även hos henne uppträder symtomen redan vid 1 µW/m².

I september 2005 kontaktades läkarinitiativet av domstolen i Bautzen. Efter att en mobilsändare kompletterats med 3G hade många medarbetare fått yrsel, koncentrationssvårigheter, illamående, störningar i hjärtrytmen och börjat lida av trötthet. Även där genomförde vi mätningar. Också i rum med en strålningsintensitet på 20 µW/m² uppstod betydande symtom.

Även i Franken (Wirsberg, Michelau, Hagenbüchach, Lichtenfels) och i Niederbayern (Hofkirchen) finns det platser där invånarna även vid mycket låga strålnivåer uppvisar svåra symtom och insjuknanden. I Wirsberg och Hagenbüchach gav Dr. Vogel, efter önskemål från invånarna, professor Wuscheck i uppdrag att mäta hela spektrat. Värdena är visserligen låga, men människorna där är sjuka. När de lämnar sina hemorter, återhämtar de sig. Kanske är förekomsten av olika frekvenser samtidigt, orsaken till de starka biologiska besvären.

Den 2/1 2006 besökte jag fem familjer i Schauenstein, skolan och allmänläkaren. Barnen och de vuxna lider av huvudvärk, trötthet, koncentrationsstörningar, ledbesvär, muskelsmärtor, blodtryckssvängningar, sköldkörtelproblem, tinnitus och sömnstörningar. Under de senaste åren har det skett en massiv ökning av störningar i hjärtrytmen. Dessutom föreligger starka misstankar om ett ökat insjuknande i tumörsjukdomar och multipel skleros (MS).

Ända tills för två år sedan litade vi här i Franken på den officiella uppfattningen att ingen negativ påverkan på hälsan uppstod under gränsvärdet. Vi visste inte, att man inte hade genomfört någon vetenskaplig undersökning av de kringboendes hälsotillstånd vid en enda plats med mobilsändare i Tyskland.

Vi visste inte att enskilda läkare, på många orter, sedan länge fruktat ett samband med mikrovågsexponering, när de med de enklaste metoder (långtids-EKG, ofta upprepade blodtrycksmätningar) hade sett blodtrycksförändringar, störningar i hjärtrytmen m.m. vid mikrovågsexponering.

Vi visste inte att man i Spanien, redan år 2001, hade stängt av och monterat ned många mobilsändare då barn, ungdomar och vuxna i närliggande skolor och bostadsområden runt varje sändare under kort tid insjuknat i leukemi och tumörer. I våra läkartidskrifter berättades varken om de oroande iakttagelserna av privatpraktiserande läkare (dokumenterade i intyg sedan 1994) eller om mobiltelefonikritiska vetenskapliga resultat.

Vi övervägde aldrig möjligheten att det var mikrovågsstrålning som under de senaste åren orsakat de många oklara sjukdomsbilderna och den snabba ökningen av tinnitus, psykiska problem, ADS-liknande störningar hos barn och vuxna, störningar i hjärtrytmen, högt blodtryck, huvudvärk, yrsel, depressioner, ångestanfall, reversibla Alzheimer-liknande störningar, sköldkörtelsjukdomar, diabetes, fibromyalgi, ledbesvär, panikattacker m.m.

Samtidigt har mikrovågsexponeringen av befolkningen ökat kontinuerligt sedan 1992. I början lokalt genom installation av mobilsändare. Från 1996 blev mikrovågssexponeringen inom loppet av några få år heltäckande genom införandet av trådlösa DECT-telefoner.

Med den ökande mobiltelefonanvändningen och senare genom införandet av WLAN har mikrovågsexponeringen ökat enormt för större delen av befolkningen inklusive spädbarn, småbarn, skolbarn och ungdomar. Och den fortsätter att öka för varje dag.

Genom att vi saknat kunskap har vi under flera år ställt många felaktiga diagnoser.

I Bamberg såg enstaka kollegor först år 2003 ett samband mellan mikrovågsexponering och insjuknanden, när hela familjer i närheten av mobilsändare hastigt insjuknade utan diagnostiserbara medicinska orsaker. Misstanken föll på de närliggande mobilsändarna. Efter byte av bostad blev de drabbade snabbt åter friska utan någon medicinering. Att stoppa exponeringen var den behandling som gav resultat.

Dessutom hade några kollegor, efter att ha skaffat sig DECT-telefoner, själva fått hälsoproblem som åter försvann efter att telefonerna avlägsnats.

I juli 2004 gick 130 läkare ut med ett offentligt uttalande, Bamberg-appellen. De krävde stopp för utbyggnaden av mobiltelefonin, en kraftig sänkning av gränsvärdena, upplysning om hälsoriskerna, begränsningar av mobilanvändningen för barn och ungdomar samt en ändring av DECT-standarden.

Efter offentliggörandet var det många som ville ha råd av läkarinitiativet i Bamberg: Läkare, boende kring mobilsändare, kommunalpolitiker, användare av DECT-telefoner, mobilanvändare, anställda på kontor, företag, daghem, sjukhus, och ålderdomshem med DECT-telefonanläggningar, anställda på arbetsplatser med WLAN, studenter, lärare, rektorer, föräldrar m.fl.

Runt tre mobilsändare på möbelvaruhuset Fischer i Forchheim-Burk, där Dr. Ullmann bor och praktiserar, genomfördes i oktober 2004 en intervjuundersökning i 30 närliggande hus. Dr. Ullmann var oroad, då de boende led av en mängd symtom och inom ett litet område hade några under kort tid insjuknat i ledgångsreumatism och tumörer. Även hans egen familj led av symtom, som han som läkare inte kunde se någon förklaring till.

Det som vi upplevde vid dessa första 30 hembesök, kunde vi nästan inte tro. Vi ansåg att det inte var möjligt. "Det kan inte vara sant", var vår ständiga tanke.

Vid en strålningsintensitet från 50 µW/m² och uppåt i sovrum, eller i det rum där människor oftast vistades, led många av oförklarliga symtom och hade redan besökt ett antal specialistläkare. Vissa reagerade redan från 10 µW/m². Människor som inte var direkt exponerade, eftersom deras hus avskärmades av en grannbyggnad och de inte hade några DECT-telefoner, var ofta besvärsfria.

Som en följd av detta företog vi kostnadsfria hembesök med intervjuer och mätningar hos många hjälpsökande (först i Oberfranken, senare på andra ställen). Bredbandsmätningar (800 MHz - 2500 MHz) gjordes med strålningsmätare typ HF 38B från Firma Gigahertz Solutions.

Från oktober 2004 till januari 2006 intervjuades över 900 personer vid 184 platser med mobilsändare och mätningar genomfördes i hemmen eller på arbetsplatserna.

Sammanfattning av läkarnas iakttagelser

Långt under de gällande gränsvärdena leder digitala högfrekventa elektromagnetiska fält (från mobilsändare, trådlösa DECT-telefoner, WLAN m.m.) till en ny mycket komplicerad sjukdomsbild med karaktäristisk symtomkombination. Människorna lider av ett, flera eller många av följande symtom:

 • Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, känna sig omtöcknad, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, (nattetid, på motorvägen, i tunnlar), inre brännande känsla, inre darrningar, öronsus, hörselnedsättning, plötslig hörselförlust, ljud i huvudet, yrsel, näsblod, synstörningar, ögoninflammationer, svullna ögon, hudförändringar, (rodnad, pigmentering, blekt ansikte, ringar under ögonen), sveda eller myrkrypningar i huden, klåda, ofta återkommande infektioner, bihåleinflammationer, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, domningar, koordinationsstörningar, störningar i hjärtrytmen, hjärtrusningar, blodtryckshöjningar, (anfallsvis eller långvariga), sköldkörtelproblem, håravfall, hormonstörningar, aptitlöshet eller ständig hungerkänsla, illamående, viktökning eller avmagring, frusenhet, nattliga svettningar, täta urineringar nattetid, tandgnissel.
   

 • Redan vid en strålningsintensitet på 10 µW/m²; insjuknar människor (vid 3G redan vid0,1 µW/m²).
   

 • Exponeringen och symtomen har ett samband i tid och rum.
   

 • Många drabbade var tidigare besvärsfria.
   

 • Ofta insjuknar några boende efter det att en sändare tagits i drift (bara tidpunkten när symtomen visar sig varierar: Direkt, efter dagar, veckor, eller månader; det beror på den individuella kroppsbyggnaden, tidigare sjukdomar och uppehållstiden i exponerade delar av bostaden, frekvensområdet, fältstyrkan, frekvensblandningen från olika håll samt den samtidiga förekomsten av radio- och TV-sändare).
   

 • Det handlar inte alls bara om subjektiva störningar i välbefinnandet. Genom undersökningar av specialistläkare kunde man objektivt fastställa störningar i hjärtrytmen, extrema blodtryckssvängningar, EEG-förändringar, störningar i hjärnans blodgenomströmning, plötsligt hörselbortfall, synförlust, hormonrubbningar, ändringar i koncentrationen av neurotransmittorer, koncentrationsförändringar i olika blodparametrar, kognitiva störningar m.m.. Förändringarna i ansikte, hud och huvudhår kunde läkarna se. Läkarna hade dock inte gjort patologiska fynd i några organ, under de första åren av mikrovågsexponering, som hade kunnat förklara dessa symtom.
   

 • Medicinering mot dessa symtom (betablockerare, sömnmedel, värkmediciner, psykofarmaka, ögondroppar, mediciner mot reumatism och högt blodtryck) fungerar dåligt.
   

 • Apotekare intygar att dessa läkemedel har en högre förskrivning kring mobilsändare.
   

 • Väsande eller brummande ljud i huvudet, öronsus, yrsel, illamående, synstörningar, ögonsvullnad, brännande känsla i huden, oro, glömska, svårigheter att finna ord, koncentrationsstörningar, kronisk utmattning, infektionskänslighet, oförmåga att företa sig något, tandgnissel, nattliga svettningar och håravfall är för det mesta inte behandlingsbart.
   

 • Samtidigt insjuknar ofta också djur och växter.
   

 • Vid många platser med mobilsändare uppstår tekniska störningar (på bilelektronik, garageöppnare, telefoner, TV, hissar).
   

 • Man kunde inte finna några tidsmässiga samband med påtagliga förändringar i husen (ny golvbeläggning, nya soffgrupper, nya färger, användning av insektsmedel).
   

 • Uppkomst av symtom genom ovanligt kraftig stress i arbetet eller social stress kunde för det mesta uteslutas. Däremot leder mikrovågsexponering på arbetsplatsen eller i hemmet till extrem daglig stress.
   

 • En stor del av symtomen försvinner efter det att exponeringen upphör (tillfällig eller varaktig flyttning, avlägsnande av DECT-telefon, avlägsnande av WLAN, avskärmning), om exponeringen ännu inte har lett till organskador. Tiden tills symtomen försvinner varierar individuellt och beror på hur lång tid som mikrovågsexponeringen varat. Många drabbade har sökt sin tillflykt till släktingar och bekanta, till sommarställen och pensionat, till källare eller till skogen. Många har flyttat om det varit ekonomiskt möjligt för dem.

 

I december 2005 meddelade mig Dr. A. Böttger per telefon att de lokala hälsomyndigheterna och kommunerna är ansvariga vid akut fara för hälsan. 11/1 2006 uppsökte därför jag och Herr Strodl hälsomyndigheten i Sonthofen som är ansvarig för Kempten. Vi bad då om en undersökning på orten samt om hjälpåtgärder. Vi blev upplysta om att för detta behövdes tillstånd från Ert departement och att jag därför skulle vända mig till Er.

Därför vänder jag mig nu direkt till Er. Var vänlig och se till att hälsomyndigheten i
Sonthofen, liksom de för övriga orter ansvariga hälsomyndigheterna, inom två veckor börjar arbeta och att en snabbt sammankallad oberoende läkarkommission gör undersökningar vid samtliga platser med mobilsändare. För att pröva våra tungt vägande misstankar måste dessutom mobilsändarna på vissa platser stängas av. I samarbete med de behandlande hus- och specialistläkarna kan hälsotillståndet för de boende före och efter avstängning studeras. Hjärt- och kärlparametrar, blodvärden, melatonin i serum och urin bör mätas.

Ingenjörer, IT-tekniker, biologer, och fysiker har inte den nödvändiga yrkeskompetensen för att förstå och utvärdera verkan på människors hälsa.

De skadliga verkningarna på hälsan drabbar oss alla, era såväl som våra barn. Vi får inte längre blunda för detta. Vi ber er därför att utan dröjsmål gå till verket

Ur läkarperspektiv finns en akut fara för hälsan för de boende på nedan angivna platser med mobilsändare. Därför krävs snabba ingripanden av ansvariga myndigheter. Det här är bara en del av de platser med mobilsändare i Bayern som vi undersökt och där kringboende visar försämrad hälsa.

Anser Ni det vara förenligt med Ert och CSU:s samvete att inte undersöka de sjuka på ort och ställe?

Naturligtvis är vi beredda att hjälpa till med myndigheternas utredning.

Mit besten Empfehlungen
Im Auftrag
Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam
 


Bilagor:
Platser i Bayern med mobilsändare där kringboende insjuknat (fullständig lista följer).
Förteckning över alla undersökta orter (med antalet undersökta basstationer för mobiltelefoni på varje ort).

Fotnoter till svenska översättningen
Gränsvärdena för mobilstrålning i Sverige och i Tyskland är 4 500 000 µW/m² för GSM och 10 000 000 µW/m² för 3G.
En µW/m² (mikrowatt per kvadratmeter) är en miljondels watt per kvadratmeter.
WLAN (uttal v-lan). Beteckning för trådlöst bredband, trådlöst Internet eller trådlöst
datornätverk.
CSU, Christlich Soziale Union, politiskt parti i Tyskland.
Originalet finns på www.elektrosmognews.de

Översättning gjord av Vågbrytaren Stockholm.

 

 

 

Brev från Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam,
läkare i den tyska universitetsstaden Bamberg.

(Förmedlat av Elektrosmognews den 8 maj 2005.)
Översättning: Ragnar Forshufvud, april 2006
 

Sedan 6 månader genomför flera läkare på många orter i Oberfranken intervjuer och mätningar av pulsade högfrekventa fält kring basstationer för mobiltelefoni.

Läkarna använder mätinstrumentet HF38B från firma Gigahertz Solutions, med vars hjälp man kan utföra en orienterande summamätning av högfrekvent strålning från 800 till 2500 megahertz i mikrowatt per kvadratmeter.

Hittills har mätningarna omfattat mer än 400 bostäder och dessutom skolor, barndaghem, sjukhus, äldreboende, kontor, verkstäder och sparkassor. Mätningarna fortsätter.

I Bamberg har jag hittills mätt i hus på följande gator: [Här följer i brevet en uppräkning av 55 namn på gator i Bamberg.]

Resultatet av de medicinska iakttagelserna:

 • De pulsade högfrekventa elektromagnetiska fälten (från basstationer, sladdlösa DECT-telefoner m.m.) leder till en ny, hittills obekant sjukdomsbild med karakteristiskt symptomkomplex.
   

 • Människorna lider av ett, flera eller många av följande symptom:
  Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, omtöckning, retlighet, koncentrationssvårigheter, glömska, svårighet att finna ord, depression, öronsus, hörselnedsättning (även radikal och plötslig), yrsel, näsblod, synstörningar, täta infektioner, bihåleinflammationer, led- och muskelsmärtor, domningskänsla, hjärtarytmier, blodtryckshöjning (anfallsvis), hormonstörningar, nattlig svettning, illamående.
   

 • Många blir sjuka redan vid 1/100 000 av gällande gränsvärde.
   

 • Det finns ett samband mellan exponering och symptom både i tid och rum.
   

 • Det rör sig ingalunda om enbart subjektiva störningar i välbefinnandet. Arytmier, plötslig hörselförsämring, synfältsbortfall, hormonstörningar, koncentrationsstörningar m.m. kan påvisas objektivt.

 • En del av ohälsan försvinner omedelbart efter det att exponeringen upphört (avlägsnande av DECT-telefon, tillfälligt byte av uppehållsort, permanent byte av uppehållsort, avskärmning).

Under arbetets gång har jag lärt känna patienter, som redan för 10 år sedan insjuknade med de beskrivna symptomen efter exponering med elektromagnetiska fält, och då vände sig till myndigheterna. Trots detta har de officiella, kompetenta myndigheterna (Bundesamt für Strahlenschutz, Strahlenschutzkommission) hittills inte genomfört någon undersökning av hälsotillståndet kring någon enda basstation i Tyskland. Då det inte har gjorts några undersökningar av de människor som ständigt exponeras, kan Strahlenschutzkommission inte veta något om hälsoriskerna. Den utvärdering som kommissionen gjorde år 2001 saknar vetenskapligt underlag.

Bamberg den 10.4.2005. Dr.Med.Cornelia Waldmann-Selsam

______________________________________

Dr Waldmann-Selsam leder en grupp läkare i den tyska universitetsstaden Bamberg som kräver följande riktvärden "till skydd för enskild hälsa och folkhälsan": GSM utomhus 10 mikrowatt per kvadratmeter, inomhus 2 mikrowatt per kvadratmeter. Minst 10 gånger strängare riktvärden vill man ha för WLAN, DECT-basenheter, Bluetooth-sändare och UMTS-basstationer (3G).

 


Pressmeddelande från Wiens läkarsällskap (Ärztekammer) 2005-08-05.
Översättn. Henrik Stephenson-Möller
 


Wiens läkarsällskap varnar uttryckligen för överdrivet mobiltelefonerande, framför allt för barn.

Orsaken till detta är den nyligen presenterade REFLEX-studien, i vilken det entydigt bevisas att mobiltelefonstrålning har en genotoxisk effekt.

Som första konsekvens av detta har nu Wiens läkarsällskap (Wiens Ärztekammer) tagit fram ett regelverk med konkreta förhållningsregler för umgänge med mobiler.

Den av EU med mer än två miljoner Euro bekostade REFLEX-studien genomfördes med hjälp av åtskilliga betydande forskningscentra i Europa, bland annat vid Universitetskliniken i Wien.

Därvid prövades mutageniteten hos substanser utsatta för elektromagnetiska fält. Man undersökte förändringar hos gener, vilket kan leda till tumörsjukdom. En del av testerna gjordes på mänskliga Promyelozyten, ett förstadium till celler för blodbildning.

En mutation hos sådana celler kan leda till Leukemi och liknande sjukdomar i det blodbildande systemet.

Resultatet av denna studie kan sammanfattas med: Det finns faktiskt en genotoxisk effekt på mänskliga cellkulturer på en strålningsnivå som varje GSM-telefon presterar.

Redan tidigare har djurförsök visat styrkeberoende genotoxiska verkningar av högfrekvent strålning.

Vidare man funnit att två timmars mobilstrålning av råtthjärnor leder till en ökning av funktionslösa nervceller. Två epidemiologiska undersökningar visade överensstämmande tre-till fyrafaldig höjd risk för hörselnevstumör efter tioårig mobiltelefonanvändning.

Med den nu föreliggande REFLEX-studien har alla dessa resultat bevisat ett cellbiologiskt samband.

Erik Huber, representant för miljömedicin vid läkarsällskapet för Wien säger:

”Om man för mediciner erhöll samma provresultat som mobiltelefonstrålningen uppvisar, skulle man genast dra in dem från marknaden”.

Läkarsällskapet i Wien anser sig därför ha orsak att uppmana befolkningen att iaktta mer försiktighet vid hantering av mobiltelefoner, speciellt när det gäller barn.

Huber: ”Vi måste utgå i från att barn är känsligare för högfrekvent strålning än vuxna, då skallbenet är tunnare och barnens celler har kortare delningstid, innebärande att de därigenom är känsligare för genotoxiska effekter”.

Därför har man beslutat att följa exemplen från det brittiska hälsoministeriet och det danska hälsorådet och även i Österrike varna för överdrivet mobiltelefonerande, speciellt när det gäller barn.

Följande riktlinjer för mobiler skall enligt Huber gälla ”uttryckligen inte bara för barn”:
- Barn under 16 år skall inte använda mobiltelefoner.
- Ring bara i trängande fall och håll samtalet kort.
- Att ha mobiltelefon i byxfickan eller att skicka SMS under skolbänken kan påverka fertiliteten och skall därför fullständigt förbjudas.
- Håll telefonen borta från kroppen när Du sänder SMS.
- Stäng av telefonen på natten.
- När telefonen är påslagen, förvara den inte i närheten av kroppen.
- Telefonera inte i fordon (Bilar, Bussar, Tåg), då mobilen då strålar mera.
- Att använda hands-free är inte att rekommendera, då kabeln vanligen leder signalen vidare som en antenn.
- Spela inga spel med mobiltelefonen.
- Håll mobilen borta från huvudet medan samtalet kopplas upp.
- Håll ett par meters avstånd till andra personer. De utsätts också för strålning.
- Färre mobilsamtal betyder även mindre strålning från mobilmaster.
- Koppla till internet bara över trådförbindelse. 3G och WLAN leder till alltför hög strålbelastning
 

 

 

            Startsida

Alla drabbas vi - varningsbrev till tysk minister

Brev Med.Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, Bamberg, maj 2005

Pressmeddelande, Wiens läkarsällskap