Inför valet - fråga politikerna!

Ställ gärna följande frågor till politiker på alla nivåer. Ju fler som hör av sig, desto bättre. I frågorna finns Vågbrytarens information till riksdagspartierna inbakad.
Förse alla frågor med rutor för alternativa svar - ja, nej, vet inte.
 

 1. Känner ni till att det pågår en intensiv internationell debatt om hälsorisker med strålningen från mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation?
   
 2. Vet ni att det av ICNIRP bestämda riktvärde som idag används för hur mycket mikrovågsstrålning vi får utsättas för dygnet om, året runt och livet ut grundar sig på den strålningsstyrka vid vilken bakre linskapseln i en hamsters öga grumlas efter 6-7 minuters exponering?
   
 3. I den offentliga debatten om mobiltelefonin anförs ofta internationell forskning.
  Vill ert parti verka för att det sker en opartisk sammanställning och utvärdering av alla forskningsrapporter som påvisar negativa hälsokonsekvenser av sändare och mobiltelefoner? (I detta sammanhang bör nämnas att ICNIRP är en privat tysk stiftelse, helt utan demokratisk insyn, som utser sina egna experter varav de flesta har starka bindningar till industrin. Denna stiftelse är alltså inte opartisk.)
   
 4. Idag går inga offentliga medel till kontinuerlig grundforskning om mobilstrålningens hälsoeffekter. Detta gör att man tvingas förlita sig på sporadisk forskning som åtminstone delvis är finansierad av mobilindustrin.
  Vill ert parti verka politiskt för att det ska satsas resurser på oberoende, kontinuerlig grundforskning om eventuella hälsorisker med långtidsexponering för aktuella strålningstyper?
   
 5. Många vetenskapliga studier visar på biologiska effekter av mikrovågsstrålning långt under riktvärdena. Ingen studie har någonsin gjorts av långtidseffekter av dygnetruntexponering för den typ av strålning som modern trådlös kommunikationsteknik använder. Ingen miljökonsekvensbeskrivning har heller gjorts.
  Anser ni, mot bakgrund av detta, att det är försvarbart att utsätta hela befolkningen för detta gigantiska hälsoexperiment?
   
 6. År 2001 undersökte Europeiska miljöbyrån EEA 14 miljö- och hälsokatastrofer (bl.a. Neurosedyn, asbest och PCB). Man fann att det i samtliga fall var den drabbade allmänheten och fria forskare som slog larm. I samtliga fall försökte myndigheter förneka problemet i det längsta. Nu slår allmänheten larm igen, med oerhört mycket större vetenskapligt stöd än vid någon tidigare hälsokatastrof.
  Anser ni att vi återigen ska lita blint på ansvariga myndigheter?
   
 7. I FN:s standardregler för funktionshindrade talas det till exempel om rätten till en god bostad och ett fullvärdigt socialt liv.
  Vill ert parti verka politiskt för att dessa regler även ska gälla elöverkänsliga (handikappgrupp 27 i HSO)?
   
 8. Mellan tre och fem procent av befolkningen ansågs 1999 vara elöverkänsliga. Detta antal har sannolikt ökat drastiskt. Alltfler blir miljöflyktingar på grund av den omfattande utbyggnaden av all trådlös kommunikation.
  Vill ert parti på grund av detta verka för införandet av så kallade lågstrålande zoner, dvs områden med låg strålning som inte får belastas ytterligare?
   
 9. Sverige kritiserar ofta andra länder för att de inte följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
  Anser ni då att det är rimligt att de svenska medborgare som skadats av elmiljön och mikrovågstekniken i praktiken gjorts rättslösa och lever som flyktingar i eget land?
   
 10. Idag krävs varken bygglov eller bygganmälan för basstationer och antenner för mobiltelefoni om det inte krävs någon ny mast eller teknikbod. Detta innebär att demokratiska beslutsprocesser kringgås.
  Vill ert parti verka för att det ska bli krav på bygganmälan eller bygglov för samtliga basstationer och antenner för trådlös kommunikation?
   
 11. Miljööverdomstolen har i en dom fastslagit att mobiltelefoni är miljöfarlig verksamhet. Sådan verksamhet lyder under miljöbalken. Ett stort antal bekräftade och obekräftade vetenskapliga studier påvisar allvarliga hälsorisker med mobiltelefoni. Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för skada eller olägenhet medför skyldighet att hindra en verksamhet.
  Vill ert parti verka för att:
  a) Den lagstadgade försiktighetsprincipen tillämpas på bygglovsansökningar för mobilmaster?
  b) Införa ett tillfälligt stopp för utbyggnaden av trådlös kommunikation tills forskningsläget till fullo är utrett?
   
 12. Det sista europeiska riskbedömningsprojektet REFLEX, där 12 forskargrupper från 7 olika länder deltog, gav vid handen att mobilstrålningen kan vara genotoxisk. De skador på arvsmassan som påvisades kan bland annat leda till cancer. Antalet rapporterade canceranhopningar nära mobilsändare börjar bli oroväckande stort i hela världen. I andra länder börjar man dra öronen åt sig. Bland annat har Österrikes läkarförbund och hälsoministerium gått ut med skarpa varningar mot mobiltelefoni med anledning av denna rapport. Skolläkarförbundet har dessutom krävt att skolor och förskolor ska vara lågstrålande områden.
  Kommer ni att verka för att liknande varningar utfärdas i Sverige?

Till startsidan