Presentation av föreningen Vågbrytaren


Föreningen Vågbrytaren bildades år 2001 av människor som en längre tid varit bekymrade över den dramatiskt ökande mängden elektromagnetisk strålning i vårt samhälle. Den då aviserade utbyggnaden av tredje genera-tionens mobiltelefoni, som skulle innebära en avsevärd ökning av den permanenta bakgrundsstrålningen, blev den tändande gnistan – liksom medvetenheten om att 3G bara är ett litet steg i en mycket snabb utveckling. 

Vi insåg att medborgarna, som så oändligt många gånger förr, inte tryggt kan lita på att Sveriges regering och myndigheter agerar korrekt när det gäller miljöhänsyn, hänsyn till människors hälsa eller demokratiska spelregler. 

Våra belackare försöker ofta antyda att vi är motiverade av rädsla för ny teknik, vilket givetvis är rent nonsens. Vi vill ha teknik som är skapad för och anpassad till människors verkliga behov och förutsättningar. En sådan teknisk utveckling kräver eftertanke, grundlig och ärlig vetenskaplig forskning och en hederlig demokratisk debatt. Allt detta saknar vi i den rådande ansvarslösa, teknikberusade, totala eftergivenheten för industrins och operatörernas krav på kortsiktig vinst. 

Därför söker vi kunskap om det vi betraktar som vår tids allvarligaste miljöfråga, det som på många håll kallas elsmog. Vår ändamålsparagraf säger att vi ska ”verka för att all elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenhet för någon eller för miljön som helhet”. Då avses givetvis den strålning som människan kan påverka, eftersom vi själva skapat den. 

Vi har under några år verkat genom att efter bästa förmåga söka och sprida kunskap. Det vi har funnit är förfärande: 

·               Svenska miljölagstiftning och av Sverige ratificerade internationella konventioner om mänskliga rättigheter åsidosätts fullständigt när det gäller utbyggnaden av olika typer av mikrovågsbaserad kommunikationsteknik. Dessutom uppmuntrar regeringen och myndigheterna till lagbrott, bland  annat genom att tvinga kommunerna att strunta i sitt ansvar för medborgarnas hälsa.

·               Sveriges regering och svenska myndigheter ljuger, eller underlåter att informera sig, om kunskaps-läget när det gäller faktiska hälsoeffekter av mikrovågsstrålning.

·               Industrins lobbyister styr med järnhand svenska och internationella organisationers ställningstagan-den. Trots att det ena avslöjandet följer på det andra när det gäller tobaksindustrin, läkemedels-industrin, kärnkraftsindustrin, telekomindustrin, o s v, finns det i Sverige en låg medvetenhet om spelet bakom kulisserna.

·               Den oerhörda mängd forskning som finner möjliga hälsokonsekvenser av elektromagnetisk strålning och radiofrekventa fält, betraktas av myndigheterna genomgående som undermålig, oavsett hur  kvalificerad den är. Den forskning som inte finner några risker betraktas alltid som kvalificerad och tungt vägande, oavsett hur undermålig eller jävig den är.

·               Det finns en uttalad ovilja att satsa medel på kontinuerlig grundforskning i denna fråga.

·               Sveriges regering och myndigheter vägrar också att ta någon hänsyn till faktiska erfarenheter. De hundratusentals svenskar som i större eller mindre omfattning fått fysiska problem av den nya tek-niken, degraderas, förlöjligas och förlorar till slut alla mänskliga rättigheter – i stället för att tas till vara som de varningsklockor de faktiskt är. 

Vi i Vågbrytaren skulle givetvis helst se att vårt arbete inte behövdes. Så länge som Sveriges regering och myndigheter fortsätter att hänsynslöst köra över sanningen och rättfärdigheten i denna fråga, kommer vi dock oförtrutet att arbeta vidare. 

 

Startsidan