Till inspiration – tyskt samarbete   ●   En dikt   ●   Banbrytande dom   ●
 
 

 

Tyska föreningar samarbetar
Till inspiration

I tyska tidskriften Wohnung und Gesundheit (Bostad och hälsa) nr 117 presenteras utförligt två tyska föreningar som arbetar intensivt för att minska elsmog och mänskligt lidande i miljösjukdomar. Dels  Verein für Elektrosensible (Förening för elöverkänsliga), dels övergripande Bundesverband Elektrosmog (Riksförbun Elektrosmog).

Verein für Elektrosensible är en patientorganisation som bildades 1989 och bedriver ett vittomfattande arbete. Några exempel:

 • Rådgivning för de som blivit sjuka av sin miljö

 • Utbyte av erfarenheter (hjälp till självhjälp)

 • Anordnande av föredrag och genomförande av aktioner och olika projekt

 • Erbjudande av egenorganiserad hjälp i hälsosamma områden

 • Juridisk rådgivning

 • Samarbete med andra grupper inom området miljö och hälsa och med ansvariga inom hälsoväsendet

 • Påverka produkttillverkare med målet att få produkterna biologiskt acceptabla

Bundesverband Elektrosmog, riksförbundet, får ses som övergripande takorganisation för medborgarinitiativ, arbetskretsar m.m. Sedan 8 oktober 2005 har Bundesverband sin expedition i München. Båda organisationerna har nu samma adress, Düsseldorfer Strasse 22, 80804 München. Genom förstärkt samarbete förväntar man sig goda resultat. Riksföreningen arbetar bl.a. med frågor som:

 • Erkännande av elöverkänslighet (Elektrohypersensibilität) som realitet

 • Erkännande av den kemiska sensibiliteten som realitet

 • Lag för minimering av amalgam

 • Diagnostiska undersökningar genom miljölaboratorier

 • Deltagande i förbundsregeringens mobilforskningsprogram

 • Terapi för symtomen genom försäkringskassan

 • Egen forskning, egna studier

 • Frivilliga avtal mellan industri och stat genom fortlöpande politisk påtryckning

 • Rekommendationer till skydd mot högfrekvent strålning genom Strålskyddsförbundet (Bundesamt für Strahlenschutz)

 • Samarbete med politiker

 • Samarbete med läkare, heilpraktiker och sjukhus

 • Medlemskap i läkarorganisationer med inriktning på god miljö

 • Sökande efter lågstrålande ”oaser”

 • Initiativ och förslag till lågstrålande teknologi, framförallt lågstrålande telefoner

Riksförbundet presenterar också ett flertal arbetskretsar, som:

 • Politisk arbetskrets

 • Arbetskretsen för mätteknik

 • Arbetskretsen för minimering av belastningen i kontor och bostad

 • Arbetskretsen Framtidens lågstrålande energi

 • Rättslig arbetskrets

Ovanstående är några av de verksamheter och arbetsgrupper som nämns i artikeln i Wohnung och Gesundheit. Riksförbundet räknar med att det förstärkta samarbetet med de elöverkänsligas förening ökar möjligheten att uppnå resultat och inbjuder alla som är intresserade av en minimering av elektrosmogen, enskilda som grupper, att delta.

Översättn. och sammandrag
Therése Lindberg

 

Upp

 


 

... Om ni vill får ni gärna använda en dikt som jag skrev för ett par år sedan
när frågan var på tapeten med 3G-utbyggnaden. Det är en omarbetad version av
Allan Edvalls dikt som ni hade med i vågbrytarbladet en gång. Jag fick den
publicerad i ganska många tidningar den gången, men den tål väl att användas
igen.

 Vänliga hälsningar
  Åsa Carlstein, Vänersborg

Vi har startat 3G – som bekant
det är kostsamt som säkert ni vet.
Men nu strålar ert hemland så grant
och det lättar er arbetslöshet
Och allra mest arbete får den
medmänniska som vill er väl
Och tar ett jobb inom vården
på ny strålmottagning på NÄL

Men vi kan knappast rå för hur människor mår
tumörer är sådant som människor får ~
Och en viss allergi får man finna sig i
om man önskar en stark industri.

Sin svidande trötthet och barnens problem
skall de boende glömma förvisst
När de får sina bilder via modem
på telefonen de köpt allra sist.
Visst beklagar vi dig som är känslig för el
visst är det trist att du ej kan bo kvar
Men inte heller det är vårt fel
att flytta till Norrland är upp till envar

Å vi kan knappast rå för att småfåglarna dör
det är sådant som småfåglar gör ~
Och en viss allergi får man finna sig i
om man önskar en stark industri.

Åsa Carlstein
(2003 års omarbetade version av Allan Edvalls ord från 1979)

Ps.  NÄL är Norra Älvsborgs Länssjukhus, beläget i Trollhättans kommun.
 

Upp

 


 

Banbrytande dom

Miljööverdomstolen i Svea Hovrätt har gått emot Miljödomstolen i Växjö tingsrätt och Länsstyrelsen i Skåne län som båda avslagit Landskrona kommuns begäran att från Svenska UMTS-nät få en detaljerad karta över placering av master som sänder/tar emot elektromagnetisk strålning.
Miljööverdomstolens dom innebär alltså att Miljönämnden i Landskrona kommun har rätt att få veta exakt placering av master och antenner för mobiltelefoni.


Miljönämnden i Landskrona menar att master och antenner för mobiltelefoni är miljöfarlig och påpekar att miljöbalken omfattar allt som motverkar miljöbalkens mål, inklusive påverkan av den psykiska hälsan. Detta gäller 3G-master.

Några citat ur Miljööverdomstolen i Svea Hovrätts dom:
– En verksamhet som faller in under de punkter som anges i 9.kap.1 § miljöbalken, är att beteckna som miljöfarlig, även om verksamheten inte är farlig för miljön. Det är tillräckligt att det, beträffande anläggningar av i målet aktuellt slag, förekommer en användning av fast egendom som kan medföra olägenhet för omgivningen för att en miljöfarlig verksamhet definitionsmässigt skall förekomma.
Det räcker med en risk för påverkan.

– Strålning av den art som kommer från mobilmaster – radiovågor eller icke-joniserade strålning – kan, enligt vad som framkommit vid djurförsök, orsaka beteendeförändringar och störningar i olika kroppsfunktioner hos djuren. Även om risken för hälsovådliga effekter orsakade av strålningen från mobilmaster är mycket liten måste den, mot bakgrund av det anförda, anses utgöra en sådan risk för påverkan på omgivningen som avses i 9 kap. 1 §3 miljöbalken.

– Vidare finns det risk för att mobilmasterna ger upphov till psykisk oro hos närboende, vilket i sig är tillräckligt för att masterna skall kunna anses medföra olägenhet för omgivningen enligt 9 kap. §3 miljöbalken.

Telefonnummer för att få kopia på handlingen ( per post eller fax) 08-700 34 00, begär miljööverdomstolen. Mål nummer: M 7485-04.

Ytterst viktigt att alla tar del av detta mål, eller hur?
Ingmarie Johansson, Vågbrytaren Östbo/Västbo
Tel 0371-205 27

Insänt 18 okt 2005
 

Upp

 
 


 

Startsidan