Utgångspunkter för
KAMPANJEN MOT ELSMOG

 1. Syftet med arbetet är att skapa en stark allmän opinion för att hejda den galopperande ökningen av elsmogen - den största och mest okända miljöfrågan.

  Vi kräver att all teknikframkallad elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenhet för människor eller för miljön som helhet.
 2. Vi vill verka för att det ska bli ett slut på mörkläggningen och förvanskningen av den forskning som görs inom detta område. En kraftfull och välinformerad allmän opinion kan kräva att av industrin oberoende forskare får anslag för att följa upp indikerade och påvisade samband mellan elektromagnetisk strålning och den tilltagande ohälsan – och oroande miljöfenomen, som exempelvis fågeldöden.
 3. Vi kräver att det ges resurser till obunden utvärdering och spridning av existerande forskning och nödvändig ny forskning på hälsoeffekterna av all strålande teknik. Detta måste ske innan tekniken exploateras ytterligare kommersiellt.

  Vi kräver att försiktighetsprincipen och miljöbalken som helhet ska tillämpas på elektromagnetisk strålning.

  Vi värnar också om alla andra regler och konventioner som skapats för att skydda allt levande. Det måste bli ett slut på att myndigheterna helt åsidosätter gällande lagar och förordningar för att gynna kommersiella intressen.
 4. Vi vill verka för att Strålsäkerhetsmyndigheten av en upplyst allmän opinion tvingas att börja sköta sin uppgift, att skydda medborgarna mot ohälsosam strålning, i stället för att fungera som mobilindustrins marknadsförare och beskyddare.

  Vi vill få till stånd en öppen granskning av alla myndigheters ansvar och agerande i denna fråga, och även regeringens.
 5. Vi vill verka för att alla som lidit skada av elektromagnetisk strålning ska ha rätt att utkräva ekonomiskt ansvarstagande från myndigheter och kommersiella aktörer.
 6. Vi vill verka för att de som redan skadats av elsmogen ska erbjudas möjlighet att leva människovärdiga liv i vårt samhälle.
   
 7. Vi vill förhindra att fler människor, nu och i kommande generationer, drabbas av ohälsa, får sina liv ödelagda och tvingas lämna sina hem.

__________

Vågbrytaren, Människa i God Miljö, Framtiden i Våra Händer, Skogsfolket, Miljöpartiet i Bohuslän, Aktionsgrupper mot 3G, Elöverkänsligas Förbund

 

Upp
Startsidan